ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Learning a Course

သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း

၁။ Learning Platform သို့ Sign in မလုပ်ရသေးပါက Sign In ပြုလုပ်ပါ။

၂။ အကယ်၍ သင်သည်

  • စတင်တက်ရောက်မည့်သူဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ Course သို့သွားပြီး “Start Course” button ကို click နှိပ်ပါ။
  • လက်ရှိ တက်ရောက်နေသူဖြစ်ပါက မိမိ၏ Dashboard ရှိ Continue Studying ရှိ သက်ဆိုင်ရာ Course ၏ “Continue” button တွင် click နှိပ်ပါ။

သက်ဆိုင်ရာ Course သို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။

၃။ Tab (၃) ခုရှိသည့်အနက် “Curriculum” tab တွင် click နှိပ်ပါ။

၄။ သက်ဆိုင်ရာ Section များအလိုက် သင်ခန်းစာများနှင့် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ ဖော်ပြလာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကို click နှိပ်ပြီး အစဉ်လိုက် လေ့လာသွားပါ။ သင်ခန်းစာများကို ဆောင်ရွက်သွားပါ။

၅။ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကို လေ့လာပြီးပါက အောက်ဘက်တွင်ရှိသော “Mark As Complete” button တွင် click နှိပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကို လေ့လာဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း မှတ်တမ်းထားရှိပေးပါ။

၆။ Page ၏ အပေါ်တွင် သင်၏ လေ့လာသင်ယူပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

Scroll to top