ပညာရပ်သင်ယူလေ့လာမှုများမရပ်တန့်စေရ

Course Enrollment

သင်တန်းများတွင် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

၁။ “Courses” page တွင် သင်ယူလေ့လာနိုင်မည့် သင်တန်းများကို တွေ့ရှိရပါမည်။ သင်တန်းများတွင် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းရန်မလိုအပ်သည့် Free Course များနှင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းရန်လိုအပ်သည့် Paid Course ဟူ၍ (၂) မျိုးရှိပါသည်။

၂။ မိမိစိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းတစ်ခုခုအပေါ်တွင် click နှိပ်ပြီး ထို သင်တန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။

၃။ မိမိစိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းကို တက်ရောက်ရန်အတွက်

  • Free Course ဆိုပါက “Register Now” button ကို click နှိပ်ပါ။
  • Paid Course ဆိုပါက “Buy Now” button ကို click နှိပ်ပါ။

၄။ ထိုအခါတွင် Sign In ဝင်ရန်အတွက် “Account” Page သို့ ရောက်ရှိသွားပါမည်။ (Paid Course ဆိုပါက “Checkout” page မှတစ်ဆင့် ထပ်ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။)

အကယ်၍ သင်သည်

  • Learning Platform တွင် စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် User မဟုတ်သေးပါက ဦးစွာ Registration ပြုလုပ်ရပါမည်
  • Registered User ဖြစ်ပါက Email နှင့် Password ရိုက်ထည့်၍ “Sign In” ဝင်လိုက်ပါ။

၅။ ထိုနောက် သင်ဆိုင်ရာ Course သို့ပြန်သွားပါ။

၆။ Free Course ဆိုပါက “Start Course” button ကို click နှိပ်ပြီး စတင် သင်ယူ‌လေ့လာနိုင်ပါပြီ။

၇။ Paid Course ဖြစ်ပါက “Buy Now” button ကို click ထပ်နှိပ်ပါ။ “Checkout” page သို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။

၈။ သင့်ထံတွင် Valid ဖြစ်နေသော Coupon ရှိပါက Coupon Textbox တွင် အဆိုပါ Coupon Code ကို ရိုက်ထည့်ပြီး “Apply Coupon” button ကို click နှိပ်ပါ။

၉။ Total Payment ပေါ်လာပြီးပါက “Confirm Payment” button တွင် click နှိပ်ပါ။ Payment Information များ ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

၁၀။ သင်တန်းကြေးပေးသွင်းပြီးနောက် အထောက်အထားအား Platform Director ၏ Email သို့ဖြစ်စေ၊ Viber သို့ဖြစ်စေ ပေးပို့ပြီးပါက သင်ယူလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် Admin Team မှ Access ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။ သက်ဆိုင်ရာ Course တွင် “Buy Now” button အစား “Start Course” button ပေါ်လာပါက စတင်သင်ယူ‌လေ့လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

Last Update on May 30,2023

Scroll to top